Ochrona danych osobowych

Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych
dla klientów i zainteresowanych (= osób, których dotyczą)
Poniższe informacje mają Państwu przedstawić zarys przetwarzania danych osobowych przeze mnie jako administratora oraz Państwa praw {zgodnie z Unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) i niemiecką ustawą federalną o ochronie danych osobowych (BDSG)}.

Dane administratora
Administratorem jest przetwarzający zlecenie/zleceniobiorca
Anna Reißig
tłumacz przysięgły języka polskiego
Altstadt 105
84028 Landshut
Tel. +49 (0)871 / 97 50 44 59
anna.reissig@t-online.de

Jakie dane są przetwarzane?
Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe wynikające z wypełnienia obowiązków umownych ze względu na działalność jako tłumacz przysięgły, tzn. podstawowe dane osobowe (nazwisko, adres), dane komunikacyjne (telefon, e-mail) oraz dane informacyjne każdego rodzaju zawarte w dokumentach powierzonych przez zleceniodawcę w celu przetłumaczenia.

Cel przetwarzania danych
Dane przetwarzane są zgodnie z Unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) i niemiecką ustawą federalną o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz jeżeli Państwo wyrazicie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania przejętych zleceń/zlecenia (art. 6 ust. 1a i b RODO).
Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie ma skutek dopiero w przyszłości i nie narusza zgodności z prawem przetwarzanych danych do momentu wycofania zgody.
Dostęp do Państwa danych ma administrator, który ponadto zgodnie z bawarską ustawą w sprawie publicznego powołania i ogólnego zaprzysiężenia tłumaczy ustnych i pisemnych (ustawa w sprawie tłumaczy) zobowiązany jest do obowiązku zachowania tajemnicy i poufności.
Dalszymi odbiorcami danych mogą być urzędy, odnośnie do których Państwo udzieliliście mi wyraźnej zgody na przekazanie danych.

Przekazywanie danych do innych państw
Przekazywanie danych do państw Unii Europejskiej następuje jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji Państwa zleceń/Państwa zlecenia i o ile Państwo daliście dla mnie Państwa zgodę.
Nie następuje przekazywanie danych do państw poza Unią Europejską.

Dokumenty zawierające dane informacyjne, które zostały mi powierzone przez zleceniodawcę w celu przetłumaczenia, wydawane zleceniodawcy są wyłącznie osobiście lub doręczane przez nadanie pocztą, chyba że ich przekazanie ma nastąpić w inny sposób na wyraźne życzenie i odpowiedzialność zleceniodawcy i na co wyraża on zgodę.

Przechowywanie danych
Państwa dane osobowe będą tak długo przechowywane, jak długo niezbędne jest to do spełnienia obowiązków wynikających ze zleceń/ze zlecenia oraz obowiązków ustawowych.
Gdy dane do spełnienia obowiązków umownych lub ustawowych staną się zbędne, będą regularnie usuwane, chyba że ich dalsze przetwarzanie nieodzowne jest do wypełnienia prawnopodatkowych obowiązków przechowywania zgodnie z niemiecką ordynacją podatkową (AO).
Podstawowe dane osobowe oraz dane komunikacyjne zainteresowanych, z którymi nie doszło do zawarcia umowy-zlecenia, będą usuwane natychmiast.

Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji (Art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (Art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO) i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie
Państwa dane nie są przetwarzane automatycznie, nie stosuje się profilowania.

Dalsze informacje bezpośrednio u Anny Reißig